fondo de blog

jueves, 25 de septiembre de 2014

Kyo Kusanagi by Suzuki Inoue


[Info]
Name="Kyo Kusanagi"
DisplayName="Kyo Kusanagi"
VersionDate=12,12,2001
MugenVersion=11,29,2000
Author="Suzuki Inoue"
Pal.Defaults=1,2,3,4,5,6

Site: ????

No hay comentarios: